Pre deti to je pravé orechové, keď sa môžu vyšantiť v Srdiečkove!

Na Kubínskej myslíme aj na našich najmenších návštevníkov. Zážitky a zábava je v detskom parku Srdiečkovo zaručená !

Súčasťou Srdiečkova je tubing, minizipline, šmýkačky, preliezky, hojdačky a iné zábavné prvky. Nebude chýbať ani priestor na oddych a relax.
Čas strávený s deťmi v prírode, spojený zo zábavou a šantením, čo viac si priať?

Cenník vstupov do Srdiečkova

Druh lístkaDeti 2 - 5 rokovDeti 6 - 14 rokov *Dospelí - doprovodSenior/ISIC/ZŤP - doprovod 
Srdiečkovo vstup(bez lanoviek)6,0 €6,0 €2,0 €
2,0 €
1 x lanovka + Srdiečkovo vstup-9,0 € 10,0 €10,0 € 11,0 €
7,0 € 8,0 €
kúpiť online
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole + Srdiečkovo vstup-12,0 € 13,0 €14,0 € 15,0 €
10,0 € 11,0 €
kúpiť online

Vstup do areálu detského ihriska je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom.

*Možnosť využívať niektoré detské zariadenia v Srdiečkove majú po zaplatení vstupu aj osoby vo veku 15-19 rokov. V cene vstupu do Srdiečkova nie je požičanie člna. Viac info na pokladniach strediska alebo priamo u obsluhy Srdiečkova.

Celý cenník tu

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO PARKU SRDIEČKOVO

Prevádzkovateľom a vlastníkom detského parku Srdiečkova(ďalej len ihrisko) je spoločnosť ORAVA SKIPARK, a.s., so sídlom  027 41 Oravský Podzámok 381, IČO:44 716 028, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10675/L („stredisko“ alebo „prevádzkovateľ“).

Pred vstupom do areálu detského ihriska je každý návštevník povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom detského ihriska a dodržiavať ho.

 

Vstup na detské ihrisko

 1. Detské ihrisko je určené pre deti od 2 do 19 rokov. Tubingovú dráhu môžu využívať deti(od 3 rokov) aj dospelý do 100 kg. Deťom mladším ako 15 rokov je bez sprievodu osoby staršej ako 18 rokov vstup na ihrisko prísne zakázaný. Vstup do areálu detského ihriska je možný len s platným lístkom ako pre deti tak aj pre doprovod. Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom.
 2. V prípade že chcete počas dňa opustiť areál detského ihriska Srdiečkovo a potom sa vrátiť, obdržíte v pokladni náramok na ruku, ktorým sa preukážete pri opätovnom vstupe. Pokiaľ je náramok na ruke nepoškodený, je platný celý deň a môžete sa opakovane vrátiť do Srdiečkova v rámci daného dňa. Bez náramku umiestneného na ruke nie je možný opätovný vstup.

Zásady bezpečného používania herných zariadení

 1. Deti by mali byť vhodne oblečené, do priliehajúceho oblečenia. Vyhnite sa príliš voľnému oblečeniu alebo oblečeniu s naťahovacími časťami, ktoré by sa mohlo zachytiť na zariadení. Topánky by mali byť uzatvorené a chrániť celé nohy dieťaťa. Deti nesmú mať počas hry pri sebe tvrdé a ostré predmety (ako kľúče, retiazky a pod.).
 2. Dbajte na pokyny dozorného personálu a na informácie na tabuliach v jednotlivých zónach. Dozorný personál musí byť bezodkladne informovaný o všetkých úrazoch, nebezpečnom správaní na ihrisku a nedostatkoch ihriska.
 3. Niektoré herné zariadenia sú limitované vekom a telesnou hmotnosťou. Sledujte informácie o týchto obmedzeniach a prípadných osobitých pokynoch k používaniu herných prvkov uvedených na informačných tabuliach umiestnených priamo na herných zariadeniach.
 4. Osoby, vykonávajúce dozor nad deťmi sú povinné upozorniť deti, ak používajú detské ihrisko v rozpore s prevádzkovým poriadkom, dohliadať na správne používanie hracích prvkov deťmi, rešpektovali prípadné obmedzenia prístupu na herné prvky (z dôvodu opráv, údržby a pod.) a dohliadať aby kapacita hracích prvkov (napr. trampolína) nepresiahla určený počet detí a hmotnostné obmedzenie.

Počas hry zabezpečte, aby (sa) deti:

 1. Nepribližovali do blízkosti zariadenia: pokiaľ nie je dokončená inštalácia zariadenia alebo demontáž a rešpektovali prípadné obmedzenia prístupu na ihrisko (z dôvodu opráv, údržby a pod.).
 2. Nepribližovali do blízkosti hýbajúceho sa zariadenia, nevstupovali do zariadenia, ak ešte dieťa pred nimi nevystúpilo, nevystupovali zo zariadenia, ak sa ešte stále hýbe, neliezli na herné zariadenia inak ako je určené (vonkajšie konštrukcie zariadení a pod.),
 3. Nevstupovali na ihrisko s jedlom a nenechávali v blízkosti herných zariadení predmety ako hračky, bicykle, kočíky a pod..
 4. Dodržiavali maximálne nosnosti a kapacitu herných zariadení uvedené na štítkoch herných zariadení.
 5. Za prípadné úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Nedodržanie pravidiel ihriska a agresívne správanie detí oprávňuje prevádzkovateľa k vykázaniu návštevníka z ihriska.

Pokyny prevádzky na tubingovej dráhe

 1. Tubingovú dráhu môžu využívať deti a dospelý s hmotnosťou do 100 kg.
 2. Určená je pre deti od 3 rokov.
 3. Neplnoletý môžu používať dráhu len so súhlasom a v prítomnosti svojich rodičov alebo zodpovedného doprovodu.
 4. Za používanie dráhy deťmi sú plne zodpovedný rodičia alebo doprovod.
 5. Dráha je prispôsobená na jazdu len na určených tubingových člnoch.
 6. Zákazník si po dohode s obsluhou ihriska vyzdvihne čln. Prejde na jednu zo štartovacích rámp, kde vloží ťažné popruhy do člna a pomaly si sadne k nim do stredu člna. Počas jazdy sa rukami drží rukovätí. Po dosiahnutí brzdnej zóny a úplnom zastavení bez zbytočných odkladov vstane z člna a opustí traťovú líniu. Potom po určenej výstupovej ceste vytiahne čln za prepravné lano späť na štartovaciu rampu. Tam ho vráti do odkladacieho priestoru alebo môže ísť na ďalšiu jazdu.
 7. Je zakázané jazdiť vo dvoch na jednom tubingovom člne, jazdiť na bruchu alebo vstávať počas jazdy.
 8. Je zakázané jazdiť po tubingovej dráhe na iných ako na to určených predmetoch.
 9. Je zakázané chodiť po trati a blokovať jazdu ostatným účastníkom.
 10. Po vybočení z trate okamžite opustite priestor v okolí trate.
 11. V odôvodnených prípadoch má obsluha právo odmietnuť jazdu, rešpektujte pokyny obsluhy.
 12. Za škody spôsobené úmyselne alebo nedodržiavaním týchto predpisov alebo pokynov zodpovedného pracovníka strediska(obsluhy Srdiečkova) zodpovedajú používatelia, v prípade neplnoletých osôb ich zákonný zástupca(doprovod).

V blízkosti herných prvkov je prísny zákaz:

 1. Fajčiť a používať otvorený oheň.
 2. Používať nádoby zo skla a iné ostré predmety.
 3. Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá.
 4. Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať hrací prvok.
 5. Mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie.
 6. Používať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky.
 7. Vstupu akýchkoľvek mechanizmov.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny! V prípade úrazu alebo nedostatkov detského ihriska môže oznamovateľ oznámiť úraz/nedostatky dozornému personálu, pričom ohlasovacími miestami sú budovy pokladní, ktorákoľvek údolná alebo vrcholová stanica sedačkovej lanovky, prípadne telefónne číslo: +421 915 595 311 a vo veľmi vážnych prípadoch tiesňová linka Horskej záchrannej služby 18 300, alebo tiesňová linka 112.

Od 1.6. do 30.6 a od 5.9 do 9.10 2022 je prevádzková doba len počas víkendov v čase 9:00 – 16:30. Od 1.7. do 4.9 2022 je prevádzková doba denne 9:00 – 16:30. Prevádzková doba môže byť s ohľadom na klimatické podmienky prevádzkovateľom kedykoľvek upravená.

Na stiahnutie: Prevádzkový poriadok detského ihriska Srdiečkovo leto 2022

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska