PREVÁDZKOVÝ PORIADOK BIKE PARK KUBÍNSKA HOĽA 2022
 • 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tento prevádzkový poriadok definuje pravidlá a predpisy využívania BIKE PARKu v stredisku Kubínska hoľa (ďalej len „BIKE PARK“), ktorého súčasťou sú trate: 1. Downhill, 2. Enduro 3. A-line, 4. Super Mix (ďalej len „trať“ alebo „trate“ ).
 2. Prevádzkovateľom a vlastníkom BIKE PARKu je spoločnosť ORAVA SKIPARK, a.s., so sídlom 027 41 Oravský Podzámok 381, IČO:44 716 028, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10675/L (ďalej len „stredisko“ alebo „prevádzkovateľ“)
 3. Podmienky poskytovania služieb v stredisku Kubínska hoľa sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) prevádzkovateľa, ktoré sú nadradené tomuto prevádzkovému poriadku. Návštevník BIKE PARKu (ďalej len „používateľ“, „cyklista“) je povinný oboznámiť sa aj s vyššie uvedenými VOP, ktoré sú k dispozícii v pokladniach strediska, na štarte alebo na webovej stránke kubinska.sk a dodržiavať takisto ich ustanovenia.
 • 2 PRAVIDLÁ PRÍSTUPU DO BIKE PARKU
 1. Vstup používateľa na trate BIKE PARKu je možný len s platným lístkom pre cyklistov. Jeho zakúpením potvrdzuje používateľ, že bol oboznámený s týmto prevádzkovým poriadkom, rozumie mu a súhlasí s ním.
 2. Každý používateľ je povinný dodržiavať nariadenia, zákazy a príkazy, ktoré sú uvedené na značkách umiestnených v areáli BIKE PARKu, ako aj slovné pokyny pracovníkov strediska.
 3. V prípade porušenia predpisov, ak sa jedná o konanie ktoré ohrozuje bezpečnosť používateľa, iných osôb alebo majetku, ako aj nedodržania pokynov zamestnancov strediska, môže byť používateľ vyzvaný na okamžité opustenie BIKE PARKu, pričom mu môže byť prevádzkovateľom zablokovaný lístok bez náhrady vrátenia peňazí.
 4. Používateľ zodpovedá prevádzkovateľovi a ostatným používateľom za konanie v rozpore s ustanoveniami týchto pravidiel, vrátane poškodenia alebo zničenia majetku, poškodenia zariadení alebo vybavenia BIKE PARKu alebo ublíženia na zdraví.
 5. Ustanovenia tohto poriadku platia aj v prípade, že používateľ použije trať v súvislosti so športovými súťažami alebo počas nich, pričom sa zohľadnia aj pravidlá, ktoré predložili organizátori týchto súťaží.
 6. Používateľ berie na vedomie, že downhill, enduro a freeride ako špeciálny druh horskej cyklistiky sú extrémne športy vyžadujúce vysokú fyzickú a psychickú kondíciu, primerané schopnosti a vhodné vybavenie vrátane ochranných prostriedkov, hlavne prilieb a chráničov. Začiatočníkom sa odporúča jazdiť s inštruktorom.
 • 3 PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA BIKE PARK TRATÍ
 1. Vstup na trate BIKE PARKu je možný len na základe platných lístkov určených pre cyklistov zakúpených v pokladniach strediska Kubínska hoľa, prípadne na internetových stránkach ESKIPASSe-shop(https://kubinska.eskipass.sk). Používatelia sa spolu s bicyklom k začiatku trate prepravia sedačkovou lanovkou. Z technických dôvodov je hmotnostný limit bicykla 20 kg (aj pre elektrické bicykle s odpojenou batériou). Aktuálny cenník lístkov je k dispozícii na webovej stránke kubinska.sk a v pokladniach strediska. Lístky sú vydávané na čipových kartách.
 2. Používateľ je povinný mať so sebou po celú dobu využívania tratí v BIKE PARKu platný lístok.
 3. Všetky druhy lístkov sú neprenosné. Monitorovanie užívateľov lístkov. Počas každého prechodu cez turniket sa vyhotoví fotografia osoby využívajúcej lístok. Tieto fotografie slúžia na kontrolné účely. Lístky zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú takisto zablokované. Na žiadosť pracovníkov strediska je používateľ povinný predložiť lístok za účelom kontroly. Ak používateľ odmietne predložiť lístok, môže mu byť taktiež zablokované ďalšie použitie lístka a môže byť vylúčený z užívania BIKE PARKu a prepravy na sedačkových lanovkách bez náhrady na vrátenie peňazí.
 4. Trate sú používateľom sprístupnené len počas otváracích hodín strediska, ktoré sú uvedené na webovej stránke kubinska.sk a na pokladniciach strediska. Prevádzkovateľ môže upraviť otváracie hodiny vplyvom nevhodných poveternostných podmienok, zlou viditeľnosťou alebo technickým stavom trate/í, alebo potrebou vykonania opráv a údržby.
 5. Prevádzkovateľ môže dočasne obmedziť použitie tratí aj z organizačných dôvodov, najmä z dôvodu organizovania súťaží, pohárov a tréningov.
 6. Informácie o akýchkoľvek technických prestávkach, zmenách otváracích hodín alebo o uzavretí trate/í sú včas zverejnené na webovej stránke kubinska.sk a v pokladni strediska.
 7. Používanie uzavretej trate/í alebo úsekov trate je návštevníkmi prísne zakázané, aj keď majú platný lístok.
 8. Zakúpením lístka a vstupom na trať BIKE PARKu každý používateľ berie na vedomie, že využíva trate na svoje vlastné riziko a zodpovednosť a je povinný venovať náležitú pozornosť ochrane svojho vlastného života a zdravia, a takisto aj zdravia a majetku iných osôb. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov parku. Osobám mladším ako 18 rokov je vstup zakázaný. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu vstúpiť na trať len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť na trať len v sprievode rodiča.
 9. V BIKE PARKu je absolútne zakázané:

a) fajčiť, konzumovať alkohol a omamné látky alebo využívať trať po požití alkoholických nápojov alebo omamných látok,

b) vstupovať na trate deťom bez dohľadu zodpovednej osoby,

c) pohybovať sa po tratiach chodcom,

d) donášať a používať nebezpečné predmety (napr. nože, tyčky) vrátane predmetov vyrobených z krehkých, praskajúcich, ostrých alebo tvrdých materiálov (napr. sklo, kov, plechovky),

e) pohybovať sa so psami, koňmi alebo inými zvieratami,

f) pohybovať sa po trasách s použitím iných vozidiel ako bicyklov, pričom aj tieto musia byť určené na horskú cyklistiku – zjazdové, freeridové, enduro, MTB, XCO atď.,

g) zapaľovať oheň,

h) odhadzovať odpadky,

i) ničiť infraštruktúru BIKE PARKu – poškodzovať, demontovať, modifikovať zariadenia alebo značenia na trati, vrátane vytvárania nápisov, maľovania grafity, nanášania nálepiek na trati (skokoch, stĺpoch, značkách atď.), ničiť ochranné siete, matrace atď.,

j) chodiť po trati alebo ich používať spôsobom, ktorý je v rozpore s ich určeným použitím, a to hlavne v opačnom smere ako je smer jazdy platný na tratiach; zastavovať na miestach, ktoré na to nie sú určené; ponechávať bicykel na trati, bez ohľadu na dôvod prerušenia jazdy(a to aj v prípade poruchy alebo nehody),

k) umiestňovať, distribuovať alebo zanechávať reklamné materiály bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa,

l) vykonávať akúkoľvek obchodnú alebo profesionálnu činnosť (vrátane školení a inštruktáží) tretími stranami, či už za poplatok alebo bezplatne v BIKE PARKu alebo s využitím infraštruktúry BIKE PARKu, bez predchádzajúceho písomného (inak neplatný) súhlasu prevádzkovateľa.

10. Prevádzkovateľ tratí je oprávnený zakázať činnosť na cyklistickej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na cyklistickej tratiach. Každý, kto poruší zákazy uvedené v prevádzkovom poriadku, môže byť pracovníkom strediska vyzvaný na okamžité opustenie trate a bude mu zablokovaný lístok bez náhrady vrátenia peňazí.

11. Používateľ, ktorý poruší ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku alebo VOP bude v plnej miere zodpovedný za škody, ktoré tým prevádzkovateľ utrpí. V prípade, že budú reklamné materiály zverejnené v BIKE PARKu bez súhlasu prevádzkovateľa, budú odstránené na náklady majiteľa.

 • 4 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA ZDRAVIA
 1. Zjazd, freeride, enduro a horské bicykle MTB sú rizikové športy. Používanie cyklistických tratí, dokonca aj pre ľudí s úplnou fyzickou zdatnosťou, môže poškodiť použité vybavenie a poškodiť zdravie alebo dokonca spôsobiť straty na životoch.
 2. Pred použitím trate je používateľ povinný oboznámiť sa s traťou a prekážkami a ubezpečiť sa, že pre neho alebo pre maloletých v jeho starostlivosti nie sú žiadne zdravotné ani technické kontraindikácie na zjazd, downhill, freeride, enduro a MTB.
 3. Trate sú jednosmerné, cyklista sa po nich pohybuje v smere jazdy štart-cieľ a musí dodržiavať značenie každej trate.
 4. Používateľ je povinný byť obzvlášť opatrný pri jazde, udržiavať bezpečnú vzdialenosť od návštevníka jazdiaceho vpredu a prispôsobiť rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok, aktuálnym poveternostným podmienkam, počtu používateľov na trati tak, aby ostatným návštevníkom nechal voľný priestor na jazdu.
 5. Používateľ, ktorý vošiel na cyklistickú trať, je povinný zastaviť tak, aby neohrozoval a neobmedzoval ostatných používateľov. Ak chce po zastavení pokračovať v jazde, je povinný presvedčiť sa, či tým neohrozuje seba alebo iného cyklistu na trati.
 6. Používateľ nesmie preceňovať svoje schopnosti a mal by brať do úvahy svoj vek, fyzický stav a pokles svojej fyzickej zdatnosti na trati z dôvodu únavy, a to aj v prípade, že je používanie trati prerušené používateľom na určité obdobie odpočinku.
 7. Používatelia BIKE PARKu sú povinní používať všetky funkčné ochranné prostriedky určené na použitie cyklistami pri jazde na horských bicykloch v zjazdovej disciplíne, ktoré spĺňajúcich všeobecne platné bezpečnostné normy predpísané výrobcom, a to vrátane: a) certifikovaná prilba, b) chrániče nôh a rúk, c) ochranné rukavice d) chrániče chrbtice a hrudníka
 8. Cyklista by nemal zabúdať na to, že počas využívania tratí môžu vzniknúť prekážky vytvorené prirodzeným spôsobom bez vedomia prevádzkovateľa, ako rozblatený a klzký povrch, prevraty, zosuvy pôdy atď. Na trasu môžu spadnúť aj stromy a ich vetvy, najmä počas veterného počasia.
 9. Každý cyklista by mal okamžite nahlásiť pracovníkom strediska všetky prekážky, poškodenia alebo iné okolnosti na trati, ktoré ohrozujú bezpečnosť používania trate, vrátane nebezpečného správania ostatných používateľov. Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou sú pracovníci strediska, pričom ohlasovacími miestami je ktorákoľvek údolná alebo vrcholová stanica sedačkovej lanovky, prípadne na telefónne čísla: +421 915 595 311 – pokladňa, vo veľmi vážnych prípadoch tiesňová linka Horskej záchrannej služby 18 300. V cene lístka nie je zahrnutý prípadný zásah Horskej záchrannej služby(HSZ), preto Vám odporúčame zvážiť pripoistenie do hôr a zásahu HZS.
 • 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Obsah Prevádzkového poriadku je k dispozícii pri pokladni strediska, na štarte tratí a na webovej stránke kubinska.sk
 2. Tieto nariadenia sú platné od 1.5.2022 do odvolania.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať prevádzkový poriadok. Akékoľvek zmeny nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na pokladniach strediska, na štarte a na webovej stránke kubinska.sk.)

Na stiahnutie: Prevádzkový poriadok BIKE PARK Kubínska hoľa 2022

OPERATING RULES OF THE KUBÍNSKA HOĽA BIKE PARK 2022
 • 1 GENERAL PROVISIONS
 1. These operating rules define the rules and regulations for the use of the BIKE PARK in the Kubínska hoľa resort (hereinafter referred to as “BIKE PARK”), which includes the following routes: 1. Downhill, 2. Enduro 3. A-line, 4. Super Mix (hereinafter „track“ or „tracks“).
 2. The operator and owner of BIKE PARK is the company ORAVA SKIPARK, a.s., with its registered office at 027 41 Oravský Podzámok 381, ID number: 44 716 028, entered in the Commercial Register of the District Court of Žilina, Section: Sa, File No .: 10675 / L (hereinafter „resort“ or „operator“)
 3. The conditions for the provision of services in the Kubínska hoľa resort are regulated in the General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “GTC”) of the operator, which are superior to these operating rules. The visitor of the BIKE PARK (hereinafter referred to as „user“, „cyclist“) is obliged to get acquainted with the above-mentioned GTC, which are available at the cash registers of the resort, at the starting station or on the website kubinska.sk and also comply with their provisions.
 • 2 RULES OF ACCESS TO BIKE PARK
 1. The user’s entry to the BIKE PARK track is only possible with a valid ticket for cyclists. By purchasing it, the User confirms that (s)he has been acquainted with these operating rules, understands them and agrees with them.
 2. Each user is obliged to comply with the regulations, prohibitions and orders that appear on the signs located on the premises of the BIKE PARK, as well as verbal instructions of the staff of the resort.
 3. In case of violation of the regulations, if it is an act that endangers the safety of the user, other persons or property, as well as non-compliance with the instructions of the resort staff, the user may be asked to leave the BIKE PARK immediately, and the operator may block the ticket without refund of money.
 4. The user is liable to the operator and other users for actions contrary to the provisions of these rules, including damage to or destruction of property, damage to BIKE PARK facilities or equipment, or personal injury.
 5. The provisions of these rules shall also apply if the user uses the track in connection with or during sports competitions, taking into account also the rules submitted by the organisers of these competitions.
 6. The user acknowledges that downhill, enduro and freeride is a special type of mountain biking that are extreme sports requiring high physical and mental condition, adequate skills and appropriate equipment, including protective equipment, especially helmets and protectors. Beginners are advised to ride with an instructor.
 • 3 RULES OF USE OF BIKE PARK TRACK
 1. Entry to the BIKE PARK track is possible only on the basis of valid tickets intended for cyclists purchased at the box office of the Kubínska hoľa resort, or on the e-shop website (https://kubinska.eskipass.sk). Users are transported together with the bicycle to the beginning of the track by chairlift. For technical reasons, the weight limit of the bicycle is 20 kg (also for electric bicycles with the battery disconnected). The current ticket price list is available on the kubinska.sk website and at the resort’s box office. Tickets are issued on chip cards.
 2. The user is obliged to have a valid ticket with him for the entire period of using the tracks in BIKE PARK.
 3. All types of tickets are non-transferable. Ticket user monitoring. During each passage through the turnstile, a photograph of the person using the ticket will be taken. These photos are for control purposes. Tickets purchased from other people are invalid and will also be blocked when you try to use them. At the request of the staff of the center, the user is obliged to present a ticket for inspection. If the user refuses to present the ticket, he may also be blocked from further use of the ticket and may be excluded from using BIKE PARK and transport on the chairlifts without a refund.
 4. The routes are accessible to users only during the opening hours of the resort, which are listed on the website kubinska.sk and at the cash desk of the resort. The operator may adjust the opening hours due to unsuitable weather conditions, poor visibility or technical condition of the track/s, or the need for repairs and maintenance.
 5. The operator may temporarily restrict the use of tracks for organisational reasons, in particular for the purpose of organizing competitions, championships and trainings.
 6. Information on any technical breaks, changes in opening hours or closing of the track are published in a timely manner on the website kubinska.sk and at the cash desk of the resort(legend on the map).
 7. The use of closed track or sections of closed track is strictly forbidden by visitors, even if they have a valid ticket.
 8. By purchasing a ticket and entering the BIKE PARK track, each user acknowledges that (s)he uses the track at their own risk and responsibility and is obliged to pay due attention to the protection of their own life and health, as well as the health and property of others. The operator does not take responsibility for any damage to property and health of park visitors. Persons under the age of 18 are not allowed to enter. Persons under the age of 18 may enter the track only with the written consent of a parent or legal guardian. Persons under the age of 15 may enter the track only if accompanied by a parent or guardian.
 9. It is absolutely forbidden in BIKE PARK:

a) to smoke, consume alcohol and narcotics or use the track after consuming alcoholic beverages or narcotics,

b) enter the track for children without the supervision of a responsible person,

c) access the track designated for pedestrians,

d) bring and use dangerous objects (e.g. knives, sticks), including objects made of brittle, cracking, sharp or hard materials (e.g. glass, metal, cans),

e) move around with dogs, horses or other animals,

f) to travel on routes using vehicles other than bicycles, which must also be designed for mountain biking – downhill, freeride, enduro, MTB, XCO, etc.,

g) light a fire,

h) littering (throwing out waste),

i) destroy the BIKE PARK infrastructure – damage, dismantle, modify equipment or markings on the track, including the creation of inscriptions, graffiti painting, application of stickers on the track (jumps, poles, markings, etc.), destroy safety nets, mattresses, etc.,

j) walk on the track or use it in a way that is contrary to their intended use, especially in the opposite direction to the direction of travel valid on the tracks, stop at places not intended for it, leave the bike of the user who interrupted driving on the track, regardless of the reason for the interruption or failure (even in the event of a breakdown or accident),

k) place, distribute or leave advertising materials without the prior consent of the operator,

l) perform any business or professional activity (including training and instruction) by third parties, either for a fee or free of charge in BIKE PARK or using the infrastructure of BIKE PARK, without the prior written (otherwise invalid) consent of the operator.

 1. The track operator is entitled to prohibit the activity on the cycling track of a person who does not follow the rules of conduct on the cycling track. Anyone who violates the prohibitions set out in the operating rules may be called upon by the staff of the resort to leave the track immediately and a ticket will be blocked without refund.
 2. A user who violates the provisions of these Operating Rules or the GTC will be fully liable for damages suffered by the operator. In the event that advertising materials are published in BIKE PARK without the consent of the operator, they will be removed at the expense of the owner.
 • 4 SAFETY INFORMATION AND HEALTH PROTECTION
 1. Downhill, freeride, enduro and mountain bikes MTB are risky sports. Using the cycling tracks, even for people with complete physical fitness can damage employed equipment, damage health or even cause loss of life.
 2. Before using the track, the user is obliged to get acquainted with the track and obstacles and make sure that there are no medical or technical contraindications for them or the minors in his care for downhill, downhill, freeride, enduro and MTB.
 3. Tracks are one-way; the cyclist moves along it in the direction of start-finish and must follow the track markings.
 4. The user is obliged to be especially careful when riding, maintain a safe distance from the visitor riding in front and adjust the driving speed to his abilities and possibilities, track condition and individual obstacles, current weather conditions, number of users on the track so as to leave free space for other visitors for riding.
 5. A user who has entered the cycle path is obliged to stop in such a way that he does not endanger or restrict other users. If he wants to continue riding after stopping, he is obliged to make sure that this does not endanger himself or another cyclist on the track.
 6. The user must not overestimate his/her abilities and should take into account their age, physical condition and decline in physical fitness on the track due to fatigue, even if the use of the track is interrupted by the user for a certain rest period.
 7. BIKE PARK users are obliged to use all functional protective equipment intended for use by cyclists when riding mountain bikes in downhill disciplines, which meet the generally applicable safety standards prescribed by the manufacturer, including: a) certified helmet; b) leg and arm protectors, c) protective gloves d) spine and chest protectors
 8. The cyclist should not forget that obstacles created naturally without the operator’s knowledge, such as muddy and slippery surfaces, overturns, landslides, etc., may occur during the use of the track. Trees and their branches can also fall on the route, especially during windy weather.
 9. Every cyclist should immediately report to the staff of the resort any obstacles, damage or other circumstances on the track which endanger the safety of use of the track, including the dangerous behaviour of other users. In the event of an accident on a bicycle track, the cyclist is obliged to provide assistance and report the accident to an authorized person. The authorized person is the staff of the resort, while the reporting points are any starting or top station of the chairlift, or to the telephone numbers: +421 915 595 311 – cash desk, in very serious cases the emergency line of the Mountain Rescue Service 18 300. The ticket price does not include any intervention of the Mountain Rescue Service (HSZ), therefore we recommend that you consider additional insurance to the mountains and the intervention of HZS.
 • 5 FINAL PROVISIONS
 1. The content of the Operating Rules is available at the cash desk of the resort, at the start of the line and on the website kubinska.sk
 2. These Regulations shall be valid from 1.5.2022 until further notice.
 3. The operator reserves the right to amend the operating rules. Any changes take effect on the day of publication at the Centre’s box offices, at the start and on the kubinska.sk website.

Download: OPERATING RULES OF THE BIKE PARK KUBÍNSKA HOĽA 2022

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska