OBCHODNÉ PODMIENKY ESKIPASS

 

Obchodné podmienky vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s., so sídlom Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 44716028, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka 10675/L (ďalej len „prevádzkovateľ“), pre internetový obchod „ESKIPASS“, umiestnený na internetovej adrese http://kubinska.sk/sk/eskipass/kupit-eskipass (ďalej len „internetové stránky“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky ESKIPASS (ďalej len OP) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom internetového obchodu ESKIPASS, ktorý prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi prevádzkuje na internetových stránkach.

1.2. Zákazník môže v internetovom obchode „ESKIPASS“ zakúpiť online tarifu prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa, pričom kúpnu cenu za online tarifu zákazník uhradí využitím platobného systému GoPay.

1.3. Zakúpením online tarify sa zákazník zaväzuje rešpektovať a dodržiavať tieto obchodné podmienky, rovnako ako platný a účinný prevádzkový poriadok SKI PARKu Kubínska hoľa vydaný prevádzkovateľom, ako aj Všeobecné obchodné podmienky ORAVA SKIPARK a.s.(ďalej len VOP), ktoré sú zverejnené spolu s týmito OP na internetových stránkach. Predaj online taríf sa realizuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode.

 

2. NÁKUP ONLINE TARÍF

2.1. Nakupovať online tarify prostredníctvom internetového obchodu „ESKIPASS“ môžu v súlade s týmito obchodnými podmienkami všetky fyzické a právnické osoby za podmienok ďalej stanovených.

2.2. Nakupovať online tarify môže iba vlastník plastovej čipovej karty SKI PARKu Kubínska hoľa (ďalej len „čipová karta“), ktorá je opatrená čitateľným WTP číslom uvedeným na zadnej strane tejto čipovej karty. Bez čipovej karty opatrenej WTP číslom nemožno nákup online tarifu vykonať(s výnimkou predpredaja sezónnych skipasov, kedy Vám bude pridelené a zaslané WTP číslo vašej karty). Výdaj čipových kariet opatrených WTP číslom realizuje prevádzkovateľ na svojich pokladniach oproti úhrade vratnej zálohy vo výške 2 €. Pomocou prideleného WTP čísla sa zákazník po jeho zadaní prihlási do internetového obchodu „ESKIPASS“ prístupného cez internetové stránky kubinska.sk, v sekcii „ESKIPASS e-shop/Kúpiť eskipass“, v ktorej sa mu zobrazia možnosti výberu online taríf. Po výbere a označení zvoleného online tarifu je zákazník povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie, najmä určiť typ osoby (dospelý, dieťa, junior, senior). Po vyplnení a kontrole všetkých požadovaných a zadaných informácií, zákazník záväzne potvrdí svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „ZAPLATIŤ“. Následne sa zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena, ktorú je zákazník povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je cenou konečnou, tj. vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.3. Na internetových stránkach prevádzkovateľa na adrese kubinska.sk v sekcii „ESKIPASS“ je k dispozícii podrobný opis a návod, ako transakciu zrealizovať a akým spôsobom postupovať, a to vrátane zákonom požadovaných informácií pre zákazníkov. Zákazník je povinný sa pri využívaní tejto služby riadiť pokynmi uvedenými na internetovej stránke prevádzkovateľa.

2.4. Na jednu čipovú kartu je možné aktivovať iba jednu online tarifu. Ďalšiu online tarifu je treba zakúpiť(aktivovať) až po vyčerpaní predchádzajúcej online tarify! V prípade, že bude na aktívnu tarifu nahratá nová(ďalšia) tarifa, táto bude automaticky premazaná a vstúpi do platnosti nová tarifa, bez nároku na vrátenie peňazí!

2.5. Použitie čipovej karty a online tarify sa riadia aktuálnymi VOP ORAVA SKIPARK a.s. a prevádzkovým poriadkom SKI PARKu Kubínska hoľa, ktorý je dostupný v pokladni na Kubínskej holi, rovnako ako na internetových stránkach prevádzkovateľa.

2.6. Online tarifa sa vzťahuje iba ku konkrétnemu zákazníkom zvolenému termínu, ktorým je konkrétny deň alebo dni na ktorý bola online tarifa zakúpená, či určitá časť tohto konkrétneho dňa v prípade dvoj, štvorhodinových a od 12:30 hod online taríf(ďalej len „termín“). V prípade sezónneho skipasu je to celá zimná sezóna na ktorú bol zakúpený, počas dní kedy je stredisko v prevádzke. Online tarifu nemožno vyčerpať v inom termíne, než pre ktorý bol zakúpený. Nevyčerpaním online tarifu v zakúpenom konkrétnom termíne, online tarifa prepadá bez nároku zákazníka na náhradu zaplatenej kúpnej ceny.

2.7. Čipová karta je viazaná na typ osoby (dospelý, dieťa, junior, senior atď.) Typy osôb a jednotlivé ceny online taríf ktoré sa na ne vzťahujú sú v súlade s článkom 3. ods. 3.1. týchto OP bližšie vymedzené v platnom cenníku, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach prevádzkovateľa či na hlavnej pokladni v SKI PARKu Kubínska hoľa. Oprávnenosť nároku na zvýhodnené ceny online taríf pre určité typy osôb (dospelý, dieťa, junior, ISIC, ITIC, EURO26, ZŤP, senior) je zákazník povinný na požiadanie prevádzkovateľa kedykoľvek doložiť predložením platného dokladu, z ktorého nárok na zaradenie do danej cenovej kategórie podľa typu osôb vyplýva (občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, preukaz ISIC, ZŤP ap.). Ak zákazník pri kontrole nedoloží prevádzkovateľovi oprávnenosť nároku na zvýhodnenú cenu online tarifu, je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z prepravy bez nároku na náhradu kúpnej ceny online tarifu vylúčiť (kartu zablokovať).

Typy osôb z nárokom na zvýhodnené ceny:

ISIC eskipass – držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26

Juniori  – od 12 do 19 rokov,

Deti – od 6 do 11 rokov

Seniori – nad 60 rokov, preukaz ZŤP, ZŤP-S

2.8. Všetky druhy skipasov sú NEPRENOSNÉ! Monitorovanie užívateľov skipasov! Každým prechodom cez turniket je vyhotovená fotografia zákazníka. Na prepravu používajte len skipasy zakúpené  na oficiálnych predajných miestach strediska, výlučne pre seba. Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú návštevníkom ZABLOKOVANÉ! Návštevník je povinný v prípade vyzvania povereným zamestnancom lyžiarskeho strediska sa preukázať platným skipasom/lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený skipas/lístok, tento mu bude takisto ZABLOKOVANÝ bez nároku vrátenia peňazí.

2.9. Zakúpená online tarifa bude aktivovaná pri prvom prechode hociktorým turniketom v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa.

2.10. Čipová karta slúži ako cestovný doklad až po aktivácii online tarifu spôsobom podľa čl. 2, ods. 2.9. týchto obchodných podmienok. Do tohto okamihu čipová karta neoprávňuje jej držiteľa k jazde.

 

3. CENA

3.1. Kúpne ceny online taríf sú platné podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS pre danú sezónu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo pri pokladniach v SKI PARKu Kubínska hoľa.

3.2. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.

3.3. Platba za vybranú online tarifu (ďalej tiež len „platba kúpnej ceny“) prebieha prostredníctvom platobného systému GoPay, kam je zákazník presmerovaný po potvrdení objednávky online tarify  a stlačení tlačidla „ZAPLATIŤ“. Po úspešnom zaplatení objednanej online tarify je zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, ktorý slúži ako potvrdenie o zaplatení (ďalej len „potvrdzujúci email“) a obsahuje údaje v zmysle ust. § 16 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Objednávky sa považujú za záväzné okamihom ich potvrdenia zo strany ORAVA SKIPARK a.s. potvrdzujúcim emailom. Realizácie platby v platobnom systéme GoPay je potvrdená a osvedčená týmto potvrdzujúcim e-mailom, odosielanom zákazníkovi na v objednávke uvedenú e-mailovú adresu, podrobnejšie informácie o platbe má zákazník možnosť získať po prihlásení do svojho GoPay účtu postupom opísaným v potvrdzujúcom e-maily. Kúpna cena je uhradená jej pripísaním na účet prevádzkovateľa uvedenom v potvrdzujúcom e-maily. Ak došlo pri procese úhrady kúpnej ceny prostredníctvom systému GoPay k odpísaní čiastky predstavujúcej kúpnu cenu online tarifu z príslušného bankového účtu zákazníka, bez toho aby bol následne vygenerovaný potvrdzujúci e-mail alebo ak došlo k podobnej technickej chybe, ktorej dôsledkom je, že suma predstavujúca kúpnu cenu online tarifu bola z účtu zákazníka odpísaná, bez toho aby bola kúpna cena uhradená, je zákazník povinný uplatniť túto reklamáciu výlučne v banke, ktorá kartu, prostredníctvom ktorej nezrealizovaná transakcia prebehla, vystavila. Na reklamácie uplatnené u prevádzkovateľa nebude braný ohľad.

3.4. Nákup prostredníctvom platobného systému GoPay je možné realizovať kedykoľvek, systém je funkčný nepretržite, okrem technologických prestávok. O plánovaných technologických prestávkach systému a z nich plynúce nemožnosti realizovať platby v tomto časovom úseku budú zákazníci prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu informovaní na jeho internetových stránkach.

3.5. V prípade, že požadujete zaslanie daňového dokladu(faktúry), vyplňte prosím správne vaše fakturačné údaje. Následne Vám bude do 14 dní vystavená a odoslaná faktúra na Vami zadaný e-mail. Daňový doklad bude vystavený iba na riadne vyplnenú a potom aj zaplatenú objednávku, ktorá bude potvrdená aj zo systému GoPay. Zákazník berie na vedomie, že elektronická faktúra mu bude zaslaná prostredníctvom mailu len na základe tejto osobitnej žiadosti.

 

4. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, nie je možné od kúpnej zmluvy na online tarifu odstúpiť. V prípade, že kúpna cena za zákazníkom objednanú online tarifu nebude pripísaná na bankový účet prevádzkovateľa, má sa zato, že zákazník od kúpnej zmluvy na online tarifu jednostranne odstúpil, a to okamihom uplynutia kalendárneho dňa resp. obdobia, na ktoré si online tarifu objednal.

 

5. REKLAMAČNÝ PORIADOK

5.1 V prípade, že dodaná služba (ďalej len „eskipass“) obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, je poškodený a pod.), je zákazník povinný uplatniť nároky z chýb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu a to nasledujúcim spôsobom:

– po tom, čo zistí dôvody pre uplatnenie reklamácie, t.j. dňom v ktorom nebola služba poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká,

– osobne v závislosti na reklamovanej službe a to na pokladni v areáli SKI PARKu Kubínska hoľa alebo na e-mailovej adrese eskipass@kubinska.sk

– zákazník je  takisto povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, čiže čas kedy alebo počas ktorého sa vada vyskytla

5.2 Dodatočne zistené chyby nebudú akceptované. ORAVA SKIPARK a.s. po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť dokumenty spojené s nákupom služby a ďalšiu potrebnú súčinnosť vyžiadanú spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.. V lehote na vybavenie reklamácie zašle prevádzkovateľ zákazníkovi formou e-mailu alebo prostredníctvom poštovej zásielky vyjadrenie k reklamácii a o spôsobe odstránenia vád reklamovanej služby.

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia bude použité ustanovenia podľa príslušných právnych predpisov, ktoré je tomuto neplatnému alebo neefektívnemu ustanovením najbližší. Ostatné ustanovenia neplatnosťou alebo neúčinnosťou takéhoto ustanovenia nie sú dotknuté.

6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť či doplňovať znenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

6.3. Zákazník dáva prevádzkovateľovi uzatvorením kúpnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré prenášajú prevádzkovateľovi pri uzatváraní kúpnej zmluvy za účelom jeho riadnej identifikácie ako zmluvné strany kúpnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia povinností zmluvných strán z kúpnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom zákazníkovi . Zákazník tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú, minimálne na dobu trvania zmluvného vzťahu a najdlhšie do odvolania tohto súhlasu. Po skončení zmluvného vzťahu môže zákazník kedykoľvek preukázateľným spôsobom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania služieb zákazníkovi. Zákazník uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že bol riadne informovaný o všetkých povinnostiach prevádzkovateľa ako správca osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, a o všetkých skutočnostiach, o ktorých je prevádzkovateľ ako správca povinný zákazníka informovať.

6.4. Zakúpením online tarifu zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktorými je pri uzatváraní kúpnej zmluvy viazaný a zaškrtnutím políčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“ v objednávkovom formulári online taríf v internetovom obchode prevádzkovateľa „ESKIPASS“ vyjadruje s týmito obchodnými podmienkami výslovný súhlas .

6.5. Za platné a účinné je považované znenie obchodných podmienok, ktoré je ku dňu uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy v internetovom obchode „ESKIPASS“ k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovateľa.

7. Kontakty:

PREVÁDZKOVATEĽ: ORAVA SKIPARK a.s. Široká 381, Oravský Podzámok 027 41, Tel.:+421 905 595 311, email: eskipass@kubinska.sk, IČO:44716028, DIČ:2022790242

ORGÁN DOZORU: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139,
fax č.: 041/ 7632 139

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ZIMNÁ SEZÓNA 2017/2018

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre zimnú sezónu 2017/2018 sú vydané spoločnosťou ORAVA SKIPARK, a.s., so Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO:44 716 028, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10675/L (ďalej len „ORAVA SKIPARK a.s“ alebo „prevádzkovateľ“) s tým, že, upravujú poskytovanie služieb – prepravu lanovými dráhami a lyžiarskymi vlekmi a využívanie lyžiarskych tratí – v lyžiarskom stredisku SKI PARK Kubínska hoľa.

 

 1. Zákazník má možnosť počas zimnej sezóny 2017/2018 zakúpiť lyžiarsky lístok (ďalej len „Skipas“) za ceny uvedené v Cenníku vydanom spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. na zimnú sezónu 2017/2018 alebo zakúpiť cestovný lístok (ďalej len „Lístok) za ceny uvedené v Cenníku, pričom zmluva o preprave je uzatvorená okamihom vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Skipasom alebo Lístkom.

 

 1. Skipas vydáva spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s vo forme bezkontaktnej čipovej karty s uvedením identifikačných údajov držiteľa Skipasu a cestovný Lístok je vydávaný v papierovej forme nezávisle od čipovej karty, v závislosti od typu Skipasu alebo Lístka v zmysle Cenníka spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. platného pre zimnú sezónu 2017/2018. Bezkontaktná čipová karta oprávňuje držiteľa Skipasu/Lístka na využívanie služieb poskytovaných v SKI PARKu Kubínska hoľa v rozsahu podľa typu zakúpeného Skipasu/Lístka v zmysle Cenníka spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. platného pre zimnú sezónu 2017/2018. Záloha za bezkontaktnú čipovú kartu je 2 EUR. Držiteľ Skipasu môže vrátiť bezkontaktnú čipovú kartu po vyjazdení dní v ktorýkoľvek deň počas trvania zimnej sezóny 2017/2018, v pokladni strediska v čase od 8:30 do 15:30 hod. alebo v automate na vrátenie bezkontaktnej čipovej karty umiestnenom pri pokladniach. V prípade, že vracaná bezkontaktná čipová karta nie je vyjazdená (čipová karta nemá nulový kredit), prevádzkovateľ cenu nevyjazdeného prepravného nevracia. Záloha za bezkontaktnú čipovú kartu vo výške 2 EUR bude vrátená v plnej výške len v prípade vrátenia nepoškodenej a plne funkčnej karty. Nevyjazdený kredit na bezkontaktnej čipovej karte, ktorá nebude prevádzkovateľovi vrátená, sa do nasledovnej zimnej sezóny neprenáša a stráca platnosť skončením aktuálnej sezóny.

 

 1. Sezónne Skipasy uvedené v Cenníku spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. platnom pre zimnú sezónu 2017/2018 je možné zakúpiť v predpredaji v termíne od 04.12.2017 do 24.12.2017 počas otváracích hodín v pokladni, ktorá sa nachádza priamo v stredisku na Kubínskej holi, alebo pomocou e-shopu ESKIPASS.

 

 1. Predaj Skipasov alebo Lístkov sa v pokladniach v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. realizuje od začiatku zimnej sezóny 2017/2018. Predaj Skipasov alebo Lístkov sa realizuje hotovostnou platbou do pokladne alebo bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobných kariet: EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC, DINERS CLUB INTERNATIONAL. Skipasy je možné od začiatku zimnej sezóny 2017/2018 zakúpiť aj prostredníctvom internetového obchodu ESKIPASS (kubinska.sk/sk/eskipass/kupit-eskipass) za ceny uvedené v Cenníku platnom pre zimnú sezónu 2017/2018 a za podmienok upravených v obchodných podmienkach vzťahujúcich sa k internetovému obchodu ESKIPASS (kubinska.sk/sk/eskipass/obchodne-podmienky).

 

 1. Zľavnené Skipasy alebo Lístky:

 

 • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.

 

 • Nárok na Skipas alebo Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov veku. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.

 

 • Nárok na zľavnený Skipas alebo Lístok „Deti/Senior“ z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S. Zakúpenie zľavneného Skipasu z dôvodu zdravotného postihnutia nie je možné prostredníctvom internetového obchodu ESKIPASS.

 

 • Nárok na Skipas alebo Lístok „Junior“ majú osoby staršie ako 12 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 19 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov zdravotný preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.

 

 • Nárok na Lístok „Deti“ majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 12 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa.

 

 • Zľavy pre organizované skupiny: 10% zľava z celkovej sumy a každá 21. osoba bezplatne podľa výberu zákazníka (zľavy nie je možné kumulovať), zľavu je možné uplatniť pri organizovaných skupinách s minimálnym počtom 20 osôb pri jednorazovom nákupe Lístkov pre celú skupinu len z cien na pokladni strediska. Pri poskytnutí zľavy pre organizované skupiny nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie zľavy. Pri kúpe Lístkov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie(u detí juniorov a seniorov je nutné uviesť aj dátum narodenia).

 

 • Kombinovanie zliav s inými zľavami nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 • V cene skipasov nie je zahrnutý vstup do areálu lyžiarskej školy.

 

 • Preprava menších psov je možná na všetkých lanových dráhach za podmienky, že pes bude v sprievode majiteľa, bude mať ochranný košík (náhubok) a bude na vôdzke. Preprava menších psov ale aj iných menších zvierat je taktiež možná v prepravných klietkach. Na jednej sedačke môže byť prepravovaný len jeden menší pes alebo iné menšie zviera. V prípade prepravy viac ako jedného menšieho psa alebo iného menšieho zvieraťa na jednej sedačke, je klient povinný informovať o tejto skutočnosti zamestnanca lanovej dráhy, pričom viacerí psi alebo iné menšie zvieratá musia byť majetkom jedného klienta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť v každom jednotlivom prípade možnosť prepravy zvieraťa alebo psa na lanovke. Nie je žiadny právny nárok pre prepravu živočíchov na lanovej dráhe.

 

 

 

 1. Skipasy:
  • Skipas 1 jazda:
   • 1 JAZDA NA LANOVKE  predstavuje spiatočnú jazdu len na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo a späť, alebo predstavuje spiatočnú jazdu len na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B, – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň a späť. Na 1 cestu na vrchol SKI PARKu Kubínska hoľa preto potrebujete zakúpiť si dve jednotlivé jazdy na lanovkách A a B.

 

 • 1 JAZDA VLEK predstavuje len jednu jednosmernú jazdu na jednom z vlekov označených na mape ako C,D,E,F,G (vždy ale len na 1 z nich!).
 • 1 JAZDA VLEK “DETSKÝ VLEK“ predstavuje len jednu jednosmernú jazdu na ľubovoľnom vleku označených na mape ako H alebo J (vždy ale len na 1 z nich!).
 • Označenia dopravných zariadení A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K nájde každý zákazník v mape strediska, ktorá je k dispozícii bezplatne v pokladni strediska, takisto na veľkoplošných pútačoch na vstupe do strediska z parkovísk priamo pri pokladni, pri výstupe z „“dolnej“ SL, alebo pri nástupe na vleky E,F.

 

 • Časové Skipasy:
  • Skipas 1 DEŇ platí jeden deň počas prevádzkových hodín v zmysle bodu 8.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  • Popoludňajší Skipas OD 12:30 platí od 12:30 v deň jeho zakúpenia až do konca prevádzkových hodín strediska v zmysle bodu 8.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  • Viacdenné Skipasy 2,3,4,5,6 a 7 DNÍ platia odo dňa zakúpenia príslušného viacdenného Skipasu alebo odo dňa uvedeného na Skipase po dobu za sebou nasledujúcich dní v závislosti od druhu viacdenného Skipasu, ktorý si zákazník zakúpil.
  • SEZÓNNY SKIPAS oprávňuje  držiteľa  Skipasu  na  využívanie  služieb lyžiarskeho strediska na všetkých dopravných zariadeniach počas celej zimnej sezóny 2017/2018.
  • Skipas 10 DNÍ ZO SEZÓNY platí počas celej zimnej sezóny 2017/2018 na 10 ľubovoľných dní, ktoré nemusia nasledovať za sebou.
  • Skipasy pre lyžiarske kurzy platia pre organizované lyžiarske kurzy s minimálnym počtom 20 žiakov/študentov. Pri kúpe Skipasu pre lyžiarske kurzy je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam žiakov/študentov s odtlačkom pečiatky školského zariadenia. Pri využívaní Skipasov pre lyžiarske kurzy nie je možné poskytnúť akúkoľvek ďalšiu zľavu. Pedagogický dozor (učiteľ školy, rodič, vychovávateľ školy) má nárok na kúpu Skipasu za rovnakú cenu ako študenti za podmienky, že minimálne na 10 žiakov/študentov pripadá 1 osoba pedagogického dozoru a v prípade, že je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu so školou, ktorej žiaci/študenti sú účastníkmi lyžiarskeho kurzu, alebo je rodičom žiaka/študenta, ktorý je účastníkom lyžiarskeho kurzu. Potvrdenie o splnení podmienok predkladá škola, ktorej žiaci/študenti sú účastníkmi lyžiarskeho kurzu.
  • Časové skipasy 2 a 4 HODINY platia od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.
  • Časový skipas 2 HODINY “DETSKÝ VLEK“ platí 2 hodiny len na vlekoch označených na mapa ako H a J!
  • Skipas 3 z 5 DNÍ platí ľubovoľné 3 z 5 dní od dátumu zakúpenia alebo platnosti. Skipas 5 z 7 DNÍ platí ľubovoľných 5 zo 7 dní od dátumu zakúpenia alebo platnosti.

 

 • Lístky:

 

Jednotlivé typy a druhy Lístkov a rozsah služieb, na ktorých využitie oprávňujú zákazníka jednotlivé typy a druhy Lístkov, sú uvedené v Cenníku spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. platného pre zimnú sezónu 2017/2018 uverejnenom na internetovej stránke spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s alebo v pokladniach priamo v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa.

 

 • Všetky Skipasy alebo Lístky sú neprenosné. Skipasy alebo Lístky vydané na meno držiteľa sú neprenosné od okamihu ich vydania. Ostatné Skipasy alebo Lístky sa stávajú neprenosnými okamihom prvého prechodu čítacím zariadením (turniketom). Každým prechodom cez turniket je vyhotovená fotografia zákazníka, ktorá slúži na účely dokazovania. Na prepravu používajte len skipasy zakúpené  na oficiálnych predajných miestach strediska, výlučne pre seba. Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú návštevníkom ZABLOKOVANÉ! Návštevník je povinný v prípade vyzvania povereným zamestnancom lyžiarskeho strediska sa preukázať platným skipasom/lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený skipas/lístok, tento mu bude takisto ZABLOKOVANÝ bez nároku vrátenia peňazí. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osobitné druhy Skipasov alebo Lístkov, ktoré sú spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. určené ako prenosné na základe podmienok určených spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. po dohode so zákazníkom.
 1. Prevádzka a Prevádzková doba:

 

 • Prevádzka jednotlivých dopravných zariadení (lanových dráh a lyžiarskych vlekov) je závislá od konkrétnych poveternostných podmienok v lyžiarskom stredisku SKI PARK Kubínska hoľa.

 

 • Prevádzková doba lanových dráh a lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí je určovaná spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. v závislosti od poveternostných a prevádzkových podmienok v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa.

 

 • Pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak, prevádzková doba lanových dráh a lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v jednotlivých lyžiarskych strediskách prevádzkovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. je v termíne od začiatku zimnej sezóny 2017/2018 do ukončenia zimnej sezóny 2017/2018 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod.

 

 • V termíne od začiatku zimnej sezóny 2017/2018 do ukončenia zimnej sezóny 2017/2018 v čase od 16:00 hod. do 8:00 hod. sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!

 

 • Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s. je oprávnená jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu dopravných zariadení a lyžiarskych tratí v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa. Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lanových dráh a lyžiarskych tratí sú denne k dispozícii na predajných miestach Skipasov alebo Lístkov, ako aj na internetových stránkach kubinska.sk

 

 1. Strata, odcudzenie a poškodenie Skipasu alebo Lístka:
  • Strata, odcudzenie a poškodenie: Pri strate alebo znehodnotení Skipasu alebo Lístka sa neposkytuje žiadna náhrada!

 

 

 1. Skipas – Reklamácie a náhrada cestovného :

 

 • Poskytovanie služieb spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 • Zákazník má právo na poskytnutie služieb prepravy lanovými dráhami alebo lyžiarskymi vlekmi v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.
 • Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vadu alebo vady prepravných služieb – neuskutočnenie prepravy), najneskôr však nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom sa preprava mala uskutočniť, alebo v ktorom sa neuskutočnila v dojednanom rozsahu, inak právo na reklamáciu zaniká.

 

 • Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť pokladničný doklad a preukaz totožnosti. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.

 

 • Držiteľ Skipasu má právo žiadať o vrátenie cestovného, ak sa doprava na lanovej dráhe neuskutoční v prípade prerušenia alebo obmedzenia dopravy na čas dlhší ako 3 hodiny z dôvodu poruchy zariadenia lanovej dráhy alebo ak iné závažné okolnosti nedovolia zabezpečovať ďalšiu dopravu podľa cestovného poriadku a vyžadujú prerušenie alebo obmedzenie prevádzky lanovej dráhy (neplatí ak mal cestujúci možnosť využiť iné horské dopravné zariadenia dopravcu v stredisku).

 

 • Pri SEZÓNNOM SKIPASE náhradu cestovného za deň, v ktorom zákazník prešiel prechodové zariadenie – turniket, a preprava sa neuskutočnila v dôsledku výpadku prevádzky dopravného zariadenia na dobu dlhšiu ako 3 hodiny a zároveň došlo k zníženiu prepravnej kapacity dopravných zariadení strediska, respektíve ak nebola zahájená doprava na žiadnej lanovej dráhe v lyžiarskom stredisku, prevádzkovateľ neposkytuje.

 

 

 • V prípade akciových Skipasov (napr. Zľavomat voucher a pod.) je poskytnutie náhradného plnenia v prípade oprávnenej reklamácie platné len v dobe platnosti akciovej ponuky a nasledujúci kalendárny deň po skončení platnosti akciovej ponuky.

 

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka a poskytnutia náhrady cestovného a jeho spôsobu alebo výšky.
 1. Lístok Reklamácie a náhrada cestovného:

 

 • Poskytovanie služieb spoločnosťou ORAVA SKIPAK a.s. sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Zákazník má právo na poskytnutie služieb prepravy lanovými dráhami v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne. Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vadu alebo vady prepravných služieb – neuskutočnenie prepravy alebo neuskutočnenie prepravy v dojednanom rozsahu), najneskôr však nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom sa preprava mala uskutočniť, alebo v ktorom sa neuskutočnila v dojednanom rozsahu, inak právo na reklamáciu zaniká.

 

 • Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť pokladničný doklad o zakúpení Lístka a preukaz totožnosti. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.
 • Držiteľ Lístka má právo žiadať o vrátenie cestovného, ak sa doprava na lanovej dráhe neuskutoční v prípade prerušenia alebo obmedzenia dopravy na čas dlhší ako 3 hodiny z dôvodu poruchy zariadenia lanovej dráhy alebo ak iné závažné okolnosti nedovolia zabezpečovať ďalšiu dopravu podľa cestovného poriadku a vyžadujú prerušenie alebo obmedzenie prevádzky lanovej dráhy (neplatí ak mal cestujúci možnosť využiť iné horské dopravné zariadenia dopravcu v stredisku).

 

 1. Skipas/Lístok – Pri nevykonaní prepravy zo subjektívnych dôvodov na strane zákazníka pred zahájením prepravy, sa cestovné nevracia.

 

 1. Ochrana osobných údajov:

 

 • Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s. vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

 

 • Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s. spracúva osobné údaje držiteľa Skipasu alebo Lístka za účelom predaja, evidencie a kontroly používania Skipasu klientom pri využívaní služieb poskytovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – predaja, evidencie a kontroly používania Skipasu alebo Lístka klientom pri využívaní služieb poskytovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s., avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel predaja, evidencie a kontroly používania Skipasov sú prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

 

 • Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s. spracúva osobné údaje držiteľa Skipasu na účely marketingu, v  prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže držiteľ Skipasu alebo Lístka udeliť vyplnením údajov a podpisom formuláru. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

 

 • Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu pre predaj, evidenciu a kontrolu zakúpených Skipasov alebo Lístkov, a to konkrétne: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, fotografia držiteľa Skipasu a podpis, kde fotografia držiteľa Skipasu (na ktorej je držiteľ Skipasu zobrazený) zosnímaná čítacím zariadením (turniketom) pri jeho prvom a každom ďalšom prechode turniketom slúži pre účely kontroly využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 • Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo. Držiteľ Skipasu vyplnením údajov a podpisom v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo uvedené vo formulári v rámci programu ESKIPASS (sk/sk/eskipass/kupit-eskipass), použila na marketingové účely. Držiteľ Skipasu zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže zákazník kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Držiteľ Skipasu svojím podpisom na formulári zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných ORAVA SKIPARK a.s. a jeho obchodných partnerov, pričom držiteľ Skipasu je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

 

 

 • Nástupištia a výstupištia lanových dráh sú priestory verejnosti prístupné za splnenia určitých podmienok (zaplatenie vstupného, resp. oprávnený vstupom a dodržiavanie Návštevného poriadku). Na základe ustanovení § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. a) Zákona, môže spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo-zvukové záznamy na úradné účely na základe Zákona, na umelecké účely alebo na účely filmového, rozhlasového, tlačového alebo televízneho spravodajstva. Pri vykonávaní takéhoto záznamu spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia. Držiteľ Skipasu alebo Lístka berie na vedomie, že priestory nástupných staníc pri prechode cez čítacie zariadenie (turniket) jednotlivých lanových dráh sú monitorované kamerovým systémom umiestneným v čítacom zariadení (turniket) za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa a kontroly dodržiavania týchto všeobecných obchodných podmienok a neprenosnosti Skipasov alebo Lístkov. Čítacie zariadenia (turnikety) sú prevádzkovateľom zreteľne označené ako monitorovaný priestor. Prevádzkovateľ zabezpečuje všetky bezpečnostné opatrenia a dodržiavanie všetkých ustanovení právnych predpisov, najmä Zákona a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu záznamu monitorovania v zmysle § 17 ods. 7 Zákona. Držiteľ Lístka zároveň zakúpením Skipasu alebo Lístka udeľuje prevádzkovateľovi v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súhlas na vyhotovovanie a používanie obrazových snímok a obrazového záznamu držiteľa Lístka (na ktorých je držiteľ Skipasu alebo Lístka zobrazený) pre účely kontroly využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 • V prípade použitia obrazových snímok alebo obrazovo – zvukových záznamov na propagačné a marketingové aktivity spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. budú tieto snímky upravené tak, aby nebola možná identifikácia fyzických osôb alebo sa takéto použitie vykoná len na základe súhlasu fyzických osôb, ktoré sa na predmetných snímkach a záznamoch nachádzajú.

 

 • Dotknuté osoby majú povinnosť uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje podľa § 16 Zákona, pričom následky porušenia tohto ustanovenia znáša ten, kto nesprávne, nepravdivé a neaktuálne údaje poskytol.

 

 • Prevádzkovateľ spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov.

 

 • Prevádzkovateľ spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

 • Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

 

 • Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

 1. Kúpou Skipasu alebo Lístka a využívaním služieb v jednotlivých lyžiarskych strediskách prevádzkovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa, prepravné podmienky, tieto všeobecné obchodné podmienky, osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a Biely kódex, ktorý je zverejnený na webovej stránke sk dostupný v pokladniach v stredisku SKI PARK Kubínska hoľa. Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s je oprávnená Skipas alebo Lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. v prípade zistenia, že Skipas alebo Lístok na využívanie služieb lyžiarskeho strediska používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať, a to pri Skipasoch alebo Lístkoch vydaných na meno osoby, ktorá nie je uvedená ako držiteľ Skipasu alebo Lístka a nie je zobrazená v bezkontaktnej čipovej karte (t.j. meno a fotografia v Skipase alebo Lístku nezodpovedajú identifikačným údajom kontrolovanej osoby na preukaze totožnosti), a pri ostatných neprenosných Skipasoch alebo Lístkoch osoba, ktorá pri prvom prechode čítacím zariadením (turniketom) nepoužila Skipas alebo Lístok. Neprenosné Skipasy alebo Lístky sú platné len s preukazom totožnosti, pri deťoch do 15 rokov so zdravotným preukazom poistenca, pri zľavnených Skipasoch alebo Lístkoch s preukazom preukazujúcim nárok na vydanie zľavneného Skipasu alebo Lístka. Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s je oprávnená Skipas alebo Lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi využívanie služieb v lyžiarskych strediskách prevádzkovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s v prípade zistenia, že klient alebo osoba používajúca Skipas alebo Lístok úmyselne alebo vedome znemožňuje vykonávanie kontroly neprenosnosti Skipasov alebo Lístkov prevádzkovateľom, najmä tým, že uvádza prevádzkovateľa do omylu ohľadom totožnosti osoby využívajúcej Skipas alebo Lístok zmenou obliekania v krátkych časových intervaloch (napríklad počas jedného dňa) alebo zakrývaním si tváre (kuklou, šatkou a podobne), alebo fyzicky zakrývaním monitorovacieho zariadenia pri prechode čítacím zariadením (turniketom). V prípade znehodnotenia Skipasu alebo Lístka z dôvodu porušenia všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania Skipasu alebo Lístka a z toho vyplývajúceho neoprávneného využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom v jednotlivých lyžiarskych strediskách prevádzkovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s alebo v prípade porušenia bodu 15 alebo bodu 16 týchto všeobecných obchodných podmienok) nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s v jednotlivých lyžiarskych strediskách, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.

 

 1. Spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s si vyhradzuje právo odoprieť klientovi poskytnutie prepravy lanovými dráhami a lyžiarskymi vlekmi, alebo využitie lyžiarskych tratí a trás v lyžiarskom stredisku, prípadne uplatniť postup podľa bodu 14 týchto všeobecných obchodných podmienok (zablokovanie Skipasu alebo Lístka), v prípade, že klient svojím správaním ohrozuje alebo poškodzuje majetok alebo oprávnené záujmy spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s alebo život, zdravie alebo majetok ostatných klientov a návštevníkov lyžiarskeho strediska, alebo životné prostredie, prípadne neuposlúchne odporúčania, príkazy a zákazy poverených pracovníkov prevádzkovateľa alebo iných oprávnených osôb, a to napriek výslovnému upozorneniu oprávnených osôb.

 

 1. Skipas alebo Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

 

 1. Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako pätnásť rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.

 

 1. V prípade, že dôjde počas využívania služby poskytovanej prevádzkovateľom k vzniku škody na majetku alebo zdraví zákazníka, ktorej náhradu bude zákazník požadovať od prevádzkovateľa, v prípade preukázania predpokladov vzniku zodpovednosti prevádzkovateľa za takto vzniknutú škodu zákazníkom, je zákazník povinný bezodkladne (t.j. okamžite po vzniku škodovej udalosti) po vzniku takejto škody informovať o vzniku škody a o priebehu udalosti prevádzkovateľa, a to v informačnom centre v stredisku prevádzkovanom prevádzkovateľom, a poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť pri objasnení priebehu udalosti a miestnej obhliadke. V prípade vzniku škody na majetku, sa náhrada škody (v prípade preukázania zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu), ak je to možné a účelné na základe posúdenia prevádzkovateľa, poskytuje uvedením veci alebo vecí do pôvodného stavu.

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2017 a sú platné a účinné počas celej zimnej sezóny 2017/2018. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lanových dráh alebo lyžiarskych tratí – vo lyžiarskom stredisku SKI PARK Kubínska hoľa prevádzkovanom spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s. Ak ustanovenia obchodných podmienok týkajúce sa jednotlivých služieb poskytovaných spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s v na základe jednotlivých druhov Skipasov alebo Lístkov v zmysle Cenníka vydaného spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s (ďalej len „osobitné obchodné podmienky“) obsahujú odlišnú úpravu ako tieto všeobecné obchodné podmienky, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok a tieto majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. V rozsahu, v akom sa ustanovenia osobitných obchodných podmienok líšia od ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok.