mimo prevádzky
Horná časť

Horské trojkolky

Zažite skvelú zábavu s adrenalínom! Vyvezte sa lanovkami až na samý vrchol Kubínskej hole a vyskúšajte si jazdu dole na horskej trojkolke. Bezpečnú jazdu vám zabezpečia dve nezávislé brzdy na každé koleso. Takto rozmiestnené brzdy vám umožnia aj driftovanie.

Horská trojkolka je vhodná pre všetky vekové kategórie a užijete si na nej množstvo zábavy. Taktiež je možnosť tandemovej jazdy. Požičovňa trojkoliek sa nachádza pri vrcholovej stanici dolnej sedačkovej lanovky. Výbava zahŕňa aj prilbu.

 

Cenník horské trojkolky

Kombinovaný lístok Cena
1 x Horná lanovka + Trojkolka 13 €
2 x Lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka 16 €

Jazda je obmedzená časovým limitom 1 hodina, dokedy treba trojkolku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente zakúpenia služby na pokladni (prechodom cez turniket). V prípade omeškania odovzdania kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min.

*SKI PARK Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovice strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na lanovke = 2 x Lanovka – na vrchol Kub. hole. V cene lístka Vás aj odvezieme späť dolnou lanovkou na parkoviská v stredisku.

Ceny sú uvedené v EUR s DPH.

 

 

Prevádzkový poriadok pre horské trojkolky.

UPOZORNENIE:  Účasť  je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

 1. Jazda na horskej trojkolke je možná osobám od 15. rokov a minimálnej výšky 150 cm.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy  na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na trojkolke.
 4. Horská trojkolka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg. Ak na horskej trojkolke pôjdu dve osoby, nesmie byť týmto ohrozená alebo sťažená ovládateľnosť horskej trojkolky a taktiež nesmie byť prekročená maximálna povolená záťaž a to v celkovom súčte oboch jazdcov 100 kg.
 5. Maximálna rýchlosť nesmie prekročiť 20 Km/hod.
 6. Horská trojkolka je určená pre jazdu na vyznačenej trati  prevádzkovateľa, je schopná prekonávať len drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad nakopané priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, veľké kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu trojkolky a úraz. Za vzniknuté vady na horskej trojkolke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazdiť na horskej trojkolke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÉ! Nájomca nesmie poskytnúť trojkolku do užívania tretej osobe.
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávnením osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách.
 9. Za vzniknuté vady na horskej trojkolke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny horskej trojkolky.
 10. Po zastavení na trati pre trojkolky a kolobežky a pred ďalším pokračovaním je jazdec  povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov trojkoliek, alebo kolobežiek
 11. Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému. Pred a počas používania trojkolky je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné látky a fajčiť.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne  meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.

Mapa strediska